donwload filezilla download filezilla client donwload filezilla download latest filezilla download filezilla client download filezilla 3.2 download filezilla for windows download filezilla 64 bit download filezilla vista download filezilla exe download filezilla ftp software
                                                             

 

 

 

 

 

   

§ 1)  Klubbens navn er Kolding Trykkerklub. 

§ 2)  Formålet er at opretholde trykkernes interesse for tekniske, organisatoriske, samt miljømæssige spørgsmål gennem møder og sammenkomster.

§ 3)  For at kunne optages i trykkerklubben skal man være grafisk trykker, trykkeriarbejder eller serigraf, samt være medlem af et forbund optaget i LO. Lærlinge, efterlønsmodtager og pensionister undtaget.

Grafiske trykkerlærlinge optages efter endt prøvetid.

§ 4)  Bestyrelsen der består af fem medlemmer, vælges på generalforsamlingen. På ulige årstal vælges en kasserer, et bestyrelsesmedlem, en bestyrelsessuppleant, en revisor og en revisorsuppleant, alle for to år. På ulige årstal vælges en formand, to bestyrelsesmedlemmer, en revisor og en revisorsuppleant, alle for to år. Såfremt der ved generalforsamlingen ikke kan vælges en kasserer. Så skal der vælges et bestyrelsesmedlem, og bestyrelsen overtager kasserer funktionerne frem til den næste generalforsamling.

§ 5)  Generalforsamlingen afholdes i januar kvartal, og hertil skal regnskabet fremvises i revideret stand.

Generalforsamlingen er højeste myndighed og beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.  

Generalforsamlingen skal indvarsles med 14 dages varsel.

 § 6)  Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen, og forslag om ændring af beløbet må være opført som selvstændigt punkt på dagsorden.

Alle medlemmer er kontingentbetalende.

Medlemmer som er i kontingentrestance med mere end to kvartaler, betragtes som udmeldte.           

Ved evt. genindmeldelse i klubben, betales to kvartalers kontingent i indmeldelsesgebyr.

§ 7)  Ekstraordinær generalforsamling kan indvarsles af bestyrelsen, hvis den finder det  fornødent, eller når mindst 1/3 af medlemmerne indgiver en skriftlig motiveret anmodning herom.

 § 8)  Forslag til lovændringer skal skriftligt indsendes til formanden senest 30 dage før generalforsamlingen. Forslaget udsendes sammen med generalforsamlings-indkaldelsen.

Punktet skal være opført selvstændigt.

§ 9)  Klubben kan kun ophæves, når 4/5 af medlemmerne stemmer herfor på en i den anledning indvarslet generalforsamling.

Ved opløsning fordeles klubbens midler efter den opløsende generalforsamlings beslutning.

Vedtaget 20.03.2010